Typecho博客如何调用菜单方法 - 分类/页面模块(转载)

转载只是方便自己以后使用

1、官方菜单调用

        <nav id="nav-menu" class="clearfix" role="navigation">
        <a<?php if($this->is('index')): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $this->options->siteUrl(); ?>"><?php _e('首页'); ?></a>
        <?php $this->widget('Widget_Contents_Page_List')->to($pages); ?>
        <?php while($pages->next()): ?>
        <a<?php if($this->is('page', $pages->slug)): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $pages->permalink(); ?>" title="<?php $pages->title(); ?>"><?php $pages->title(); ?></a>
        <?php endwhile; ?>
      </nav>

这是官方默认主题调用方式,但是我们可以看到他只调用首页、页面,没有分类。

2、分类调用

       <nav id="nav-menu" class="clearfix" role="navigation">
        <a<?php if($this->is('index')): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $this->options->siteUrl(); ?>"><?php _e('首页'); ?></a>
        <?php $this->widget('Widget_Metas_Category_List')->to($category); ?>
      <?php while($category->next()): ?>
    <a<?php if($this->is('category', $category->slug)): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $category->permalink(); ?>" title="<?php $category->name(); ?>"><?php $category->name(); ?></a>
   <?php endwhile; ?>
      </nav>

这是只调用首页、分类的。然后我们可以根据官方的调用方式再衍生出来很多方式。对于CSS我们需要自定义设置,比如Current样式。

2、分类+页面方式

如果我们需要分类+页面的调用呢?

     <nav id="nav-menu" class="clearfix" role="navigation">
        <a<?php if($this->is('index')): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $this->options->siteUrl(); ?>"><?php _e('首页'); ?></a>
        <?php $this->widget('Widget_Contents_Page_List')->to($pages); ?>
    <?php while($pages->next()): ?>
    <a<?php if($this->is('page', $pages->slug)): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $pages->permalink(); ?>" title="<?php $pages->title(); ?>"><?php $pages->title(); ?></a>
   <?php endwhile; ?>
        <?php $this->widget('Widget_Metas_Category_List')->to($category); ?>
   <?php while($category->next()): ?>
   <a<?php if($this->is('category', $category->slug)): ?> class="current"<?php endif; ?> href="<?php $category->permalink(); ?>" title="<?php $category->name(); ?>"><?php $category->name(); ?></a>
   <?php endwhile; ?>
      </nav>

上一篇
归宿
赞 (0)
您的大名:
万水千山总是情,给个打赏行不行。 打赏

评论区

发表评论

45+40=?

暂无评论,要不来一发?

回到顶部