˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ 又出来打工了

u=281284963,1772225500&fm=253&fmt=auto&app=120&f=JPEG_w=1280&h=800.jpg
u=2666396748,3614265899&fm=253&app=138&f=JPEG_w=667&h=500.jpg
u=4105417478,2515322999&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG_w=600&h=450.jpg
u=1571260160,830108253&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG_w=750&h=500.jpg
u=3316174562,2769936506&fm=253&fmt=auto&app=138&f=PNG_w=669&h=489.jpg
u=3838155609,189237399&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG_w=691&h=498.jpg
u=2962012659,698267918&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG_w=750&h=500.jpg
u=1886047342,1826501707&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG_w=335&h=500.jpg
u=3963605835,1188442658&fm=253&app=138&f=JPEG_w=750&h=500.jpg